Signaleren van problemen

Door de kennis opgedaan tijdens de opleiding, het dagelijkse contact met kinderen en het invullen van dagobservaties, is de leidster in staat eventuele problemen of ontwikkelingsachterstanden tijdig te signaleren en te rapporteren. Deze rapportage blijft in eerste instantie intern door middel van regelmatig overleg tussen het afdelingshoofd en de leidsters. In de meeste gevallen zal de leidster samen met het afdelingshoofd een gesprek aangaan met de ouders/verzorgers. Een uitzondering is het vermoeden van seksueel of lichamelijk misbruik en/of verwaarlozing waarbij er met de leiding en de GGD contact wordt opgenomen en besproken wordt hoe verder te handelen.

Eet- en drinkproblematiek

Iedere leidster is op de hoogte van eventuele voedingsallergieën, die voorkomen bij kinderen binnen Villa Valentijn Middelburg. Ze weet bij een allergische reactie ook hoe te handelen. Indien het voorkomt dat een kind problemen heeft met eten in welke vorm dan ook, weet de leidster hoe zij daar het best mee om kan gaan.

Het standpunt dat Villa Valentijn Middelburg hierbij inneemt is, om in geen geval kinderen te dwingen om te eten of te drinken. Eten is een sociale activiteit waarbij de gezelligheid zorg draagt voor een optimale sfeer. Hierdoor kunnen moeilijke eters gestimuleerd worden. In die gevallen dat een kind onvoldoende voeding binnen krijgt, wordt met de ouders overlegd hoe dit probleem op te lossen.

In enkele gevallen komt het voor dat eetproblemen veroorzaakt worden door lichamelijke problemen. Indien de leidster het vermoeden heeft dat dit het geval is, wordt het advies aan ouders/verzorgers gegeven om contact op te nemen met het consultatiebureau of huisarts.

Wanneer een kind te weinig drinkt, dienen de luiers in de gaten gehouden te worden. Dit wordt aangetekend op het observatie-formulier. Het ontbreken van plasluiers is een indicatie voor uitdroging. Als dit het geval is dan dient dit doorgegeven te worden aan de leiding, die de ouders/verzorgers op de hoogte zal stellen.

Het gebruik van spenen, knuffels en flesjes

Het blijkt dat veel kinderen behoefte hebben aan een speen of een vertrouwde knuffel. Dit kan troost bieden wanneer een kind een moeilijk moment heeft of bij het slapen gaan. Aangezien een speen niet bevorderlijk is voor de ontwikkeling van het mondgebied en mogelijk beperkt, wordt er naar gestreefd om de speen alleen tijdens het slapen te gebruiken. Indien er van thuis een knuffel wordt meegegeven, is dit in principe voor het slapen. Uit hygiënisch oogpunt blijft de knuffel in het bed van het kind liggen. Villa Valentijn Middelburg vindt het belangrijk om kinderen zo snel mogelijk uit een (tuit)beker te laten drinken. Dit is belangrijk voor de ontwikkeling van het mondgebied. Flesjes worden in geen geval mee in bed gegeven, dit om tandbederf te voorkomen.

Traktaties

Villa Valentijn Middelburg heeft besloten in verband met het trakteren, dat we de ouders de gegeven traktatie meegeven voor thuis. Dan kan de ouder zelf besluiten wat ze wel of niet aan hun eigen kind willen geven. Als de traktatie echter uit gezonde producten bestaat dan wordt het ook wel op het kinderdagverblijf uitgereikt.

Zindelijk worden

Zindelijk worden is een proces dat ieder kind in zijn eigen tempo doet. Villa Valentijn Middelburg heeft als uitgangspunt dat een kind zelf bepaalt wanneer de zindelijkheidstraining kan beginnen. De leidster is alert op de signalen die het kind geeft en speelt daarop in. Het is belangrijk dat er tegelijkertijd ook thuis een begin wordt gemaakt met de zindelijkheidstraining zodat er duidelijkheid en regelmaat naar het kind toe is. Een goede communicatie tussen ouders/verzorgers en de leidster is hier van belang.

Corrigeren en belonen

Voor kinderen is het van belang, dat er duidelijke regels/grenzen zijn en dat die consequent door de leidster worden gehanteerd. Vanzelfsprekend past de leidster haar handelen aan, aan de ontwikkelingsfase waarin het kind zich bevindt. Het basisprincipe van Villa Valentijn Middelburg is, dat ongewenst gedrag van het kind wordt afgekeurd en niet het kind zelf. Het positieve gedrag wordt beloond en gestimuleerd. Op de groepen worden duidelijke grenzen gesteld en die worden consequent gehandhaafd. Het kind zal de grenzen van de leidster aftasten in verschillende situaties. Wanneer er elke keer op dezelfde manier gereageerd wordt op bepaald gedrag van het kind, geeft dit duidelijkheid. Dat heeft het kind nodig om optimaal te kunnen functioneren.

Uitstapjes

Villa Valentijn Middelburg heeft een eigen speelvoorziening, waar de kinderen naar buiten kunnen. Dit is een afgesloten ruimte en voorzien van veiligheidsvoorschriften met betrekking op het buitenspeelgoed.

Ook geeft Villa Valentijn Middelburg bij het intakegesprek met de ouder een formulier mee waar de ouder kan aangeven of men toestemming geeft om de kinderen mee naar buiten te nemen, bijvoorbeeld naar een speeltuin of om een boodschapje te doen. Aan deze uitstapjes zijn strikte voorwaarden verbonden, onder andere bestaat de begeleiding uit gediplomeerde groepsleidster in het bezit van een EHBO-diploma en zijn er meer groepsleidsters beschikbaar dan de verordening aangeeft.

Advies nodig?

Villa Valentijn Middelburg helpt u graag de juiste keuze te maken en passend advies te geven.

Bel ons op: 0854 – 89 00 90