De Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK)

Stand van zaken invoeringstraject IKK

In het akkoord Innovatie en kwaliteit kinderopvang is afgesproken dat de kwaliteitseisen veranderen. Hiervoor is op 1 januari 2018 de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (Wet IKK) in werking getreden.

Inwerkingtreding

De Wet IKK legt de hoofdpunten van de wijzigingen vast. De nieuwe kwaliteitseisen zijn uitgewerkt in een besluit (algemene maatregel van bestuur) en een ministeriële regeling. Ook deze zijn ingegaan op 1 januari 2018.

Per 1 januari 2019 zijn als onderdeel van deze wet nieuwe maatregelen doorgevoerd. Zo zijn de wijziging beroepskracht-kind-ratio baby's en de wijziging BKR buitenschoolse opvang in werking gesteld en geldt vanaf 1 januari de verplichte inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker.

De overige nieuwe kwaliteitseisen die zijn uitgewerkt zullen niet eerder dan 1 januari 2023 in werking treden. Bekijk hier het overzicht van de maatregelen die per 1 januari 2019 zijn ingegaan of maatregelen die in 2023 ingaan.